فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

تصاویری زیبا ازدشت لاله واژگون عالی مکان شهرستان فریدونشهر

کدخبر: 14283
۱۳۹۳/۰۲/۱۹ در ساعت ۱۷:۰۵

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهرستان فریدونشهر- پونه زار؛ [1] در زیر تصاویر زیبایی از دشت لاله های واژگون منطقه عالی مکان شهرستان فریدونشهر را می بینید.

شناسایی منطقه و تهیه تصاویر با کمک و همراهی یسلیانی سرپرست فرمانداری شهرستان فریدونشهر و با راهنمایی اصلانی یکی از کشاورزان منطقه امکان پذیر شد.

34899 [2] 3489 [3]

 

در زیر نیز تصاویری از رویش این گل در صخره ها و ارتفاعات شهرستان فریدونشهر می بینید که در اردیبهشت امسال گرفته شده است:

فیلم توضیح سرپرست فرمانداری درباره دشت لاله های واژگون را اینجا ببینید؛ [41]

مطالب بیشتر درباره گل لاله واژگون را اینجا بخوانید؛ [42]

[43] [44]

[1] به گزارش پایگاه خبری تحلیلی شهرستان فریدونشهر- پونه زار؛: http://pounezar.ir

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/34899.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/3489.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-28.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-27.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-26.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-25.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-21.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-22.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-23.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-24.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-20.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-19.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-18.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-17.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-13.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-14.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-15.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-16.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-12.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-11.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-10.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-9.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-5.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-6.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-7.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-8.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-4.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-3.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-2.jpg

[31] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/لاله-واژگون-فریدونشهر-1.jpg

[32] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/lale-fereydounshahr-93-02-12-9.jpg

[33] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/lale-fereydounshahr-93-02-12-8.jpg

[34] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/lale-fereydounshahr-93-02-12-4.jpg

[35] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/lale-fereydounshahr-93-02-12-5.jpg

[36] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/lale-fereydounshahr-93-02-12-6.jpg

[37] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/lale-fereydounshahr-93-02-12-7.jpg

[38] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/lale-fereydounshahr-93-02-12-3.jpg

[39] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/lale-fereydounshahr-93-02-12-2.jpg

[40] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/05/lale-fereydounshahr-93-02-12-1.jpg

[41] فیلم توضیح سرپرست فرمانداری درباره دشت لاله های واژگون را اینجا ببینید؛: http://pounezar.ir/14020/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AF%D8%B4%D8%AA-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D8%B1%D9%BE

[42] مطالب بیشتر درباره گل لاله واژگون را اینجا بخوانید؛: http://pounezar.ir/14279/%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%DA%A9-%DA%AF%D9%84-%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D9%88%D8%B4-%D8%AA%D8%A7-%D9%85%D8%B8%D9%84%D9%88

[43] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F14283%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25a7%25da%2598%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2585%25da%25a9&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[44] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F14283%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25d8%25b4%25d8%25aa-%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2587-%25d9%2588%25d8%25a7%25da%2598%25da%25af%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25d9%2585%25da%25a9&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D8%B4%D8%AA%20%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87%20%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1