فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

آتش نشانان کوچک فریدونشهر

کدخبر: 19110
۱۳۹۳/۰۷/۰۸ در ساعت ۰۰:۲۴

[18] [19]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-11.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-21.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-3.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-4.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-5.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-6.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-7.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-8.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-9.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-10.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-111.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-12.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-13.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-14.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-15.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-16.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/09/atashneshan930707-17.jpg

[18] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F19110%2F%25d8%25a2%25d8%25aa%25d8%25b4-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2588%25da%2586%25da%25a9-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D8%A2%D8%AA%D8%B4%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[19] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F19110%2F%25d8%25a2%25d8%25aa%25d8%25b4-%25d9%2586%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9%25d9%2588%25da%2586%25da%25a9-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D8%A2%D8%AA%D8%B4%20%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%88%DA%86%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1