فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

آسمان فریدونشهر نورافشانی شد/حضور مردم زیر باران در میدان استقلال+فیلم و عکس

کدخبر: 22346
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ در ساعت ۰۷:۵۹

dd [1] IMG_7408 [2] IMG_7413 [3] IMG_7428 [4] IMG_7439 [5] IMG_7453 [6] IMG_7458 [7] IMG_7461 [8] Untitled [9]

 

[10] [11]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/02/dd.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/02/IMG_7408.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/02/IMG_7413.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/02/IMG_7428.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/02/IMG_7439.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/02/IMG_7453.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/02/IMG_7458.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/02/IMG_7461.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/02/Untitled.jpg

[10] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F22346%2F%25d8%25a2%25d8%25b3%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25af%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af&linkname=%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%2F%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3

[11] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F22346%2F%25d8%25a2%25d8%25b3%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b4%25d8%25af%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af&linkname=%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D8%AF%2F%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%B2%DB%8C%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D9%84%D8%A7%D9%84%2B%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D9%88%20%D8%B9%DA%A9%D8%B3