فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

تفرجگاه دریاچه بند سیبک /گزارش تصویری

کدخبر: 28494
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ در ساعت ۱۰:۵۸

[11] [12]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0296.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0329.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0211.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0234.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0250.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0306.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0307.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0314.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0324.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/05/IMG_0242.jpg

[11] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F28494%2F%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25ac%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25da%2586%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a8%25da%25a9-%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c&linkname=%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DA%A9%20%2F%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

[12] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F28494%2F%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25ac%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25a7%25da%2586%25d9%2587-%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25af-%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25a8%25da%25a9-%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c&linkname=%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D8%B3%DB%8C%D8%A8%DA%A9%20%2F%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C