فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

تلاش شبانه آبفای فریدونشهر در تعمیر شکستگی لوله انتقال آب/گزارش تصویری

کدخبر: 34886
۱۳۹۴/۰۶/۲۵ در ساعت ۱۳:۱۶

[8] [9]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/09/Abfa001.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/09/Abfa002.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/09/Abfa003.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/09/Abfa004.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/09/Abfa005.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/09/Abfa006.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2015/09/Abfa007.jpg

[8] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F34886%2F%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b4-%25d8%25b4%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25a8%25d9%2581%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b4%25da%25a9&linkname=%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%2F%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

[9] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F34886%2F%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b4-%25d8%25b4%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25a8%25d9%2581%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d9%2585%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b4%25da%25a9&linkname=%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%D9%81%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20%D9%84%D9%88%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%20%D8%A2%D8%A8%2F%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C