فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

نقشه هوایی ۶۰ سال پیش از فریدونشهر و مقایسه با نقشه کنونی

کدخبر: 44633
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ در ساعت ۱۱:۲۰

FereydunshahrGhadim002 - Copy [1]

 

[2] [3]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/03/FereydunshahrGhadim002-Copy.jpg

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F44633%2F44633&linkname=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DB%B6%DB%B0%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/google_plus?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F44633%2F44633&linkname=%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DB%B6%DB%B0%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C