فریدونشهر

رمضان در مسجدی در قطب شمال/فیلم

کدخبر: 52713
۱۳۹۵/۰۴/۱۲ در ساعت ۱۸:۰۰


[1] http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/4/9/1721976_119.mp4: http://cdn.mashreghnews.ir/files/fa/news/1395/4/9/1721976_119.mp4

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F52713%2F%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25a8-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585&linkname=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B7%D8%A8%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2F%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F52713%2F%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c-%25d9%2582%25d8%25b7%25d8%25a8-%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585&linkname=%D8%B1%D9%85%D8%B6%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%82%D8%B7%D8%A8%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%2F%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85