فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

برگزاری جشن روز دانشجو در دانشگاه پیام نور فریدونشهر/تصاویر

کدخبر: 57267
۱۳۹۵/۰۹/۱۶ در ساعت ۱۲:۴۸

انتهای پیام/ پونه زار [16]

[17] [18]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916001.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916002.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916003.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916004.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916005.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916006.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916007.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916008.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916009.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916010.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916011.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916012.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916013.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916014.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/PNUFr950916015.jpg

[16] پونه زار: http://pounezar.ir/

[17] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F57267%2F57267&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[18] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F57267%2F57267&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%20%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1