فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

تصاویر اختصاصی صبح امروز پونه زار از محل کاوش‌های باستان شناسی فریدونشهر

کدخبر: 57653
۱۳۹۵/۰۹/۲۱ در ساعت ۱۳:۰۳

انتهای پیام/ پونه زار [15]

[16] [17]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921001.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921002.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921003.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921004.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921005.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921006.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921007.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921008.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921009.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921010.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921011.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921012.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921013.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/kavosh950921014.jpg

[15] پونه زار: http://www.pounezar.ir/

[16] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F57653%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25b5%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b4%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[17] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F57653%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25ae%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25b5%25db%258c-%25d9%25be%25d9%2588%25d9%2586%25d9%2587-%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2588%25d8%25b4%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%20%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B5%DB%8C%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%85%D8%AD%D9%84%20%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1