فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

فریدونشهر زیبا بعد از بارش اولین برف /تصاویر

کدخبر: 57925
۱۳۹۵/۰۹/۲۶ در ساعت ۱۲:۱۳

انتهای پیام/ پونه زار [13]

[14] [15]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-2-950925001.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-2-950925004.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-3-950925002.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-3-950925003.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-3-950925005.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-3-950925006.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-3-950925007.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-3-950925008.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-3-950925009.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-3-950925010.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/barf-3-950925011.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/pistFR950925001.jpg

[13] پونه زار: http://www.pounezar.ir/

[14] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F57925%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25aa%25d8%25b5&linkname=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[15] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F57925%2F%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25a8%25d8%25a7-%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2584%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581-%25d8%25aa%25d8%25b5&linkname=%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1