فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

حرکت خودجوش مردم فریدونشهر در کمک به رزمندگان جبهه مقاومت/تصاویر

کدخبر: 58104
۱۳۹۵/۰۹/۳۰ در ساعت ۱۹:۲۰

انتهای پیام/ پونه زار [10]

[11] [12]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/komakbemoghavemat001.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/komakbemoghavemat002.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/komakbemoghavemat003.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/komakbemoghavemat004.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/komakbemoghavemat005.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/komakbemoghavemat006.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/komakbemoghavemat007.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/komakbemoghavemat008.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2016/12/komakbemoghavemat009.jpg

[10] پونه زار: http://www.pounezar.ir/

[11] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F58104%2F%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d9%2585%25da%25a9-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25d8%25a7&linkname=%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[12] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F58104%2F%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25b4-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25a9%25d9%2585%25da%25a9-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25b1%25d8%25b2%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25af%25da%25af%25d8%25a7&linkname=%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%A9%D9%85%DA%A9%20%D8%A8%D9%87%20%D8%B1%D8%B2%D9%85%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%AC%D8%A8%D9%87%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%2F%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1