فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

پر شدن سدها و بندهای ذخیره آب فریدونشهر/ تصاویر

کدخبر: 60824
۱۳۹۶/۰۱/۳۱ در ساعت ۱۱:۰۶

انتهای پیام/ پونه زار [22]

[23] [24]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/cheshmelangan-1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/cheshmelangan-2.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/cheshmelangan-3.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/lakposht0-1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/lakposht0-2.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/meidanak-1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/meidanak-2.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/meidanak-3.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/meidanak.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/sband-1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/sband-2.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/sband-3.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/sband-4.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/sibak.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/sibak2.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/sibak2-2.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/tavazohiha-1.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/tavazohiha-2.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/tkhorouji-1.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/tkhorouji-2.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2017/04/tkhorouji-3.jpg

[22] پونه زار: http://pounezar.ir/

[23] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F60824%2F%25d9%25be%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b0%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25a8-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D9%BE%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[24] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F60824%2F%25d9%25be%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d8%25af%25d9%2586-%25d8%25b3%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7-%25d8%25a8%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b0%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25a2%25d8%25a8-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D9%BE%D8%B1%20%D8%B4%D8%AF%D9%86%20%D8%B3%D8%AF%D9%87%D8%A7%20%D9%88%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%20%D8%A2%D8%A8%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1