فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

فیلم/ بارش برف و وضعیت ورودی شهر فریدونشهر امروز بعدازظهر

کدخبر: 6369
۱۳۹۲/۰۹/۲۲ در ساعت ۱۸:۲۷

[1] [2]

[1] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F6369%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2588%25d8%25b6%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%2F%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B8%D9%87%D8%B1

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F6369%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d9%2588%25d8%25b6%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2588%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25af%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%2F%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%D9%88%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A8%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%B8%D9%87%D8%B1