فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

آئین شب یلدا در مهدهای کودک فریدونشهر، فرشته‌های مهدوی/ تصاویر

کدخبر: 68345
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ در ساعت ۲۰:۳۰

[12] [13]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۰_۱۹-۳۴-۱۷.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_17-26-17-1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۰_۱۹-۳۴-۲۲.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_17-25-47-1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_17-26-05-1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_17-26-20-1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_17-26-09-1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_17-26-13-1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۰_۱۹-۴۴-۰۳.jpg

[10] video_2018-12-21_17-25-37: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/video_2018-12-21_17-25-37.mp4

[11] video_2018-12-21_17-25-38: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/video_2018-12-21_17-25-38.mp4

[12] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F68345%2F%25d8%25a2%25d8%25a6%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b4%25d8%25a8-%25db%258c%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%258c-3&linkname=%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[13] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F68345%2F%25d8%25a2%25d8%25a6%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b4%25d8%25a8-%25db%258c%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%258c-3&linkname=%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%88%DB%8C%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1