فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

آئین شب یلدا در مهدهای کودک فریدونشهر، آوای مادر/ تصاویر

کدخبر: 68361
۱۳۹۷/۰۹/۳۰ در ساعت ۲۰:۳۰

[17] [18]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۹_۱۷-۰۱-۴۸.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۹_۱۷-۰۲-۳۹.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۹_۲۲-۳۲-۵۵.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۱۹_۲۲-۳۳-۱۳.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۰_۰۷-۵۴-۴۶.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۰_۰۷-۵۴-۵۲.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_۲۰۱۸-۱۲-۲۰_۰۷-۵۴-۵۶.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_16-54-57.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_16-55-03.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_16-55-15.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_16-55-21.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_16-55-25.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_16-55-39.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_16-55-52.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_16-55-55.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2018/12/photo_2018-12-21_16-55-58.jpg

[17] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F68361%2F%25d8%25a2%25d8%25a6%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b4%25d8%25a8-%25db%258c%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%258c-4&linkname=%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C%20%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[18] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F68361%2F%25d8%25a2%25d8%25a6%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25b4%25d8%25a8-%25db%258c%25d9%2584%25d8%25af%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2587%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%258c-4&linkname=%D8%A2%D8%A6%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D8%A8%20%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D9%87%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C%20%D8%A2%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1