فریدونشهر

بازدید چهار نماینده تأثیرگذار استان اصفهان به همراه استاندار از عمق محرومیت فریدونشهر/ تصاویر

کدخبر: 69196
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ در ساعت ۱۴:۱۷

انتهای پیام/ پونه زار [18]

[19] [20]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4330.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4369.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4371.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4373.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4388.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4394.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4414.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4418.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4421.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4429.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4438.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4451.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4464.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4471.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4493.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4498.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/05/IMG_4501.jpg

[18] پونه زار: http://pounezar.ir/

[19] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F69196%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25aa%25d8%25a3%25d8%25ab%25db%258c%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7&linkname=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%85%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[20] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F69196%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25aa%25d8%25a3%25d8%25ab%25db%258c%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b0%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7&linkname=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B9%D9%85%D9%82%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1