فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

برگزاری صبحگاه مشترک شهرستان فریدونشهر به مناسبت هفته دفاع مقدس/ تصاویر

کدخبر: 70195
۱۳۹۸/۰۶/۳۱ در ساعت ۰۸:۵۷

انتهای پیام/ پونه زار [20]

[21] [22]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9116_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9119_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9125_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9134_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9135_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9138_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9141_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9143_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9145_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9148_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9156_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9158_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9160_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9163_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9170_1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9175_1.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9180_1.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9186_1.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9199_1.jpg

[20] پونه زار: http://pounezar.ir/

[21] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F70195%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25a8%25d8%25ad%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%25a9-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[22] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F70195%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25a8%25d8%25ad%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%25a9-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1