فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

برپایی نمایشگاه هفته دفاع مقدس در فریدونشهر/ تصاویر

کدخبر: 70324
۱۳۹۸/۰۷/۰۲ در ساعت ۰۰:۱۴

انتهای پیام/ پونه زار [18]

[19] [20]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9446.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9452.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9457.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9458.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9460.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9465.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9467.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9469.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9471.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9473.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9475.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9479.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9481.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9485.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9486.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9488.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/09/IMG_9490.jpg

[18] پونه زار: http://pounezar.ir/

[19] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F70324%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b3-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af&linkname=%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[20] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F70324%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d9%2586%25d9%2585%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2587%25d9%2581%25d8%25aa%25d9%2587-%25d8%25af%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b9-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b3-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af&linkname=%D8%A8%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1