فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

عکس/وقتی ظریف در مراسم ختم مادر خود نیز از دیپلماسی خنده استفاده می کند

کدخبر: 7123
۱۳۹۲/۱۰/۱۲ در ساعت ۰۰:۴۳

31341 [1] 31351 [2] 31352 [3] 31353 [4] 31354 [5]

[6] [7]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/01/31341.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/01/31351.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/01/31352.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/01/31353.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2014/01/31354.jpg

[6] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F7123%2F%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25b8%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2581-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b2&linkname=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%2F%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%20%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AE%D8%AA%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF

[7] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F7123%2F%25d8%25b9%25da%25a9%25d8%25b3%25d9%2588%25d9%2582%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25b8%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2581-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d8%25ae%25d8%25aa%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b2&linkname=%D8%B9%DA%A9%D8%B3%2F%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C%20%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%AE%D8%AA%D9%85%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%20%D9%86%DB%8C%D8%B2%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%DB%8C%D9%BE%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AF