فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

برگزاری مانور زلزله در مدارس فریدونشهر/ تصاویر

کدخبر: 72319
۱۳۹۸/۰۹/۰۶ در ساعت ۲۳:۵۲

انتهای پیام/ پونه زار [27]

[28] [29]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1925_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1929_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1931_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1935_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1938_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1942_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1944_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1945_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1947_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1951_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1954_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1956_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1960_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1961_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1963_1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1966_1.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1967_1.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1968_1.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1970_1.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1972_1.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1982_1.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1984_1.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1985_1.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1987_1.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_1993_1.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2019/11/IMG_2002_1.jpg

[27] پونه زار: http://pounezar.ir/

[28] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F72319%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25b2%25d9%2584%25d8%25b2%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[29] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F72319%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25b2%25d9%2584%25d8%25b2%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b3-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1