فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

قدرشناسی مردم فریدونشهر از یک عمر مجاهدت اسطوره مقاومت/ تصاویر

کدخبر: 72773
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ در ساعت ۱۹:۵۷

انتهای پیام/ پونه زار [15]

[16] [17]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4320_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4325_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4330_1-1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4337_1-1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4338_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4342_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4347_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4351_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4357_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4374_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4378_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4380_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4383_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/01/IMG_4390_1.jpg

[15] پونه زار: http://pounezar.ir/

[16] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F72773%2F%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2587&linkname=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[17] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F72773%2F%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25b4%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25db%258c%25da%25a9-%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2587&linkname=%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%DB%8C%DA%A9%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1