فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

برگزاری مسابقات اسکی قهرمانی استان اصفهان در پیست اسکی فریدونشهر/ تصاویر

کدخبر: 72853
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ در ساعت ۰۹:۱۰

انتهای پیام/ پونه زار [42]

[43] [44]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4604_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4611_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4617_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4620_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4624_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4628_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4630_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4632_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4634_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4638_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4642_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4650_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4661_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4672_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4674_1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4676_1.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4678_1.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4681_1.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4684_1.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4689_1.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4695_1.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4696_1.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4700_1.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4706_1.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4712_1.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4714_1.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4721_1.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4723_1.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4725_1.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4728_1.jpg

[31] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4729_1.jpg

[32] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4730_1.jpg

[33] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4742_1.jpg

[34] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4747_1.jpg

[35] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4749_1.jpg

[36] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4766_1.jpg

[37] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4768_1.jpg

[38] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4769_1.jpg

[39] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4771_1.jpg

[40] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4777_1.jpg

[41] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4779_1.jpg

[42] پونه زار: http://pounezar.ir/

[43] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F72853%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9%25db%258c-%25d9%2582%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b5-2&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[44] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F72853%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25b3%25da%25a9%25db%258c-%25d9%2582%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b5-2&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%20%D9%82%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DB%8C%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B3%DA%A9%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1