فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

حضور بیش از پیش مردم فریدونشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن با وجود سرمای منفی ۱۳ درجه/ تصاویر

کدخبر: 72903
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ در ساعت ۱۷:۲۲

انتهای پیام/ پونه زار [89]

[90] [91]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5184.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5185.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5198.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5202.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5204.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5205.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5209.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5211.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5216.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5221.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5223.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5225.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5233.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5235.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5238.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5239.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5241.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5242.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5243.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5246.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5251.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5252.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5256.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5257.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5260.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5265.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5266.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5267.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5270.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5273.jpg

[31] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5279.jpg

[32] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5284.jpg

[33] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5295.jpg

[34] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5314.jpg

[35] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5315.jpg

[36] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5318.jpg

[37] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5322.jpg

[38] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5324.jpg

[39] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5325.jpg

[40] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5326.jpg

[41] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5330.jpg

[42] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5341.jpg

[43] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5344.jpg

[44] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5360.jpg

[45] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5364.jpg

[46] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5366.jpg

[47] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5377.jpg

[48] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5378.jpg

[49] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5382.jpg

[50] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9332.jpg

[51] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9339.jpg

[52] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9341.jpg

[53] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9358.jpg

[54] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9363.jpg

[55] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9372.jpg

[56] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9373.jpg

[57] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9374.jpg

[58] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9375.jpg

[59] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9376.jpg

[60] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9380.jpg

[61] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9381.jpg

[62] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9383.jpg

[63] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9389.jpg

[64] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9395.jpg

[65] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9399.jpg

[66] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9416.jpg

[67] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9419.jpg

[68] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9420.jpg

[69] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9424.jpg

[70] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9426.jpg

[71] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9431.jpg

[72] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9432.jpg

[73] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9433.jpg

[74] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9434.jpg

[75] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9447.jpg

[76] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9448.jpg

[77] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9449.jpg

[78] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9452.jpg

[79] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9456.jpg

[80] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9458.jpg

[81] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9464.jpg

[82] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9487.jpg

[83] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9505.jpg

[84] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9514.jpg

[85] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9520.jpg

[86] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9524.jpg

[87] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/DSC_9531.jpg

[88] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_5170.jpg

[89] پونه زار: http://pounezar.ir/

[90] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F72903%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25af&linkname=%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DB%B2%DB%B2%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%20%DB%B1%DB%B3%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[91] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F72903%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b6%25d9%2588%25d8%25b1-%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b4-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%25be%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25af&linkname=%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%D8%A8%DB%8C%D8%B4%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%BE%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%DB%B2%DB%B2%20%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%20%DB%B1%DB%B3%20%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D9%87%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1