فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

سرکشی فرماندار فریدونشهر از خانواده بزرگ بهزیستی/ تصاویر

کدخبر: 73037
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ در ساعت ۰۷:۱۵

انتهای پیام/ پونه زار [11]

[12] [13]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4882.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4883.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4885.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4893.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4894.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4900.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4913.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4922.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4927.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/02/IMG_4928.jpg

[11] پونه زار: http://pounezar.ir/

[12] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73037%2F%25d8%25b3%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a8&linkname=%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[13] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73037%2F%25d8%25b3%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25b4%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a8&linkname=%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D8%B4%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%20%D8%A8%D9%87%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1