فریدونشهر

شماره‌های ضروری مراکز پاسخگویی در رابطه با کرونا

کدخبر: 73476
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ در ساعت ۰۲:۰۴

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73476%2F%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b6%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b2-%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25ae%25da%25af%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8&linkname=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73476%2F%25d8%25b4%25d9%2585%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b6%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b2-%25d9%25be%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25ae%25da%25af%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25a8&linkname=%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2%20%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AE%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B7%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7