فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

آموزش مردم و ضدعفونی کردن معابر روستا علیه کرونا توسط پایگاه مقاومت بسیج روستای سروشجان

کدخبر: 73497
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ در ساعت ۲۳:۰۹

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] با توجه به پایین‌تر بودن ضریب نفوذ فضای مجازی در روستاها به نظر می‌رسد بیشتر باید به آموزش حضوری در این مناطق توجه نشان داد.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73497%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d9%2588-%25d8%25b6%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d8%25b9&linkname=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73497%2F%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d9%2588-%25d8%25b6%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d8%25b9&linkname=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%88%20%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4%D8%AC%D8%A7%D9%86