فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

تحویل سال نو در ایستگاه کنترل و غربالگری جاده اصلی فریدونشهر، دوراهی ازونبلاغ

کدخبر: 73500
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ در ساعت ۲۳:۱۲

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] این جوانان داوطلبانه سختی، سرما و دوری از خانه را به جان خریده‌اند تا جلو ورود کرونا به شهرستان فریدونشهر را بگیرند و قطعا تأخیر در ورود این ویروس به شهرستان مرهون زحمات این جوانان است.

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73500%2F%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2588%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2586%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25af%25d8%25b1&linkname=%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%88%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73500%2F%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2588%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25b3%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2586%25d9%2588-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25ba%25d8%25b1%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2584%25da%25af%25d8%25b1&linkname=%D8%AA%D8%AD%D9%88%DB%8C%D9%84%20%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%86%D9%88%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%88%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%D9%88%D9%86%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA