فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

ضدعفونی کردن معابر، درب منازل و خوردهایی عبوری از روستای میلاگرد توسط پایگاه مقاومت بسیج این روستا

کدخبر: 73507
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ در ساعت ۱۲:۳۹

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1]

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73507%2F%25d8%25b6%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7&linkname=%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%20%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73507%2F%25d8%25b6%25d8%25af%25d8%25b9%25d9%2581%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c-%25da%25a9%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2586-%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%258c-%25d8%25af%25d8%25b1%25d8%25a8-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2584-%25d9%2588-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2587%25d8%25a7&linkname=%D8%B6%D8%AF%D8%B9%D9%81%D9%88%D9%86%DB%8C%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%A8%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84%20%D9%88%20%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%B9%D8%A8%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7