فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

پویش مردمی مقابله با کرونا در فریدونشهر

کدخبر: 73518
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ در ساعت ۱۳:۰۳

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] تعدادی از جوانان فریدونشهری با راه‌اندازی پویش مردمی مبارزه با کرونا از هفته گذشته هر روز با هزینه و امکانات خودشان و کمک‌های مردمی معابر اصلی و فرعی و در و دیوار فریدونشهر را ضدعفونی می‌کنند.

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73518%2F%25d9%25be%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73518%2F%25d9%25be%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d8%25a8%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25a8%25d8%25a7-%25da%25a9%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587&linkname=%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1