فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

خیابان‌های خالی از جمعیت فریدونشهر

کدخبر: 73525
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ در ساعت ۱۷:۱۳

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] اگر تصاویر خیابان‌های چین را که با اعلام رسمی قرنطینه خلوت شده بود را در گروه‌ها و کانال‌ها منتشر کرده‌اید این تصاویر را هم منتشر کنید که نه با اجبار بلکه با انتخاب خود مردم پدید آمده است.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73525%2F%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73525%2F%25d8%25ae%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25ae%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25ac%25d9%2585%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1&linkname=%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D9%84%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1