فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر از روند اجرای طرح بسیج همگانی مقابله با کرونا

کدخبر: 73533
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ در ساعت ۲۲:۱۳

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] با توجه به همکاری نیروهای بسیجی با پرسنل مرکز بهداشت در خانه‌ها و پایگاه‌های بهداشت جهت کمک به کنترل بیماری کووید ۱۹ از طریق تماس با خانوارها، امروز سرهنگ دوم پاسدار سیدعباس میرکریمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر، با حضور در این خانه‌ها و مراکز بهداشت از روند اجرای این طرح و فعالیت نیروهای بسیجی بازدید کرد. مرحله اول بسیج همگانی مقابله با کرونا، غربالگری همه خانوارها با ثبت‌نام در وبسایت سلامت است.

 

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73533%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af&linkname=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73533%2F%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af&linkname=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D9%87%D9%85%DA%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87%20%D8%A8%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7