فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

کسب رتبه های برتر توسط اداره منابع طبیعی فریدونشهر در آموزش و فرهنگ‌سازی

کدخبر: 73561
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ در ساعت ۱۵:۰۴

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [1] امین حافظی، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان فریدونشهر در شاخص‌های فنی، آموزشی و‌ ترویجی موفق به کسب مقام برترین مدیر در سطح استان نمود.

در همین راستا سحر اصلانی، همیار مردمی این اداره، نیز رتبه اول استانی در شاخص همیار طبیعت را از آن خود کند.

[2] [3]

[1] پونه زار: http://pounezar.ir/

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73561%2F%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25a8-%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b7-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25b7%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b9&linkname=%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73561%2F%25da%25a9%25d8%25b3%25d8%25a8-%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25aa%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b7-%25d8%25a7%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b9-%25d8%25b7%25d8%25a8%25db%258c%25d8%25b9&linkname=%DA%A9%D8%B3%D8%A8%20%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9%20%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%20%D9%88%20%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C