فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

 مدافعان سلامت در ایستگاه‌های کنترل و غربالگری در ورودی‌های شهرستان با حضور چشمگیر داوطلبان مردمی در هوای سرد و برفی

کدخبر: 73584
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ در ساعت ۰۲:۰۲

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

 

[1] [2]

[1] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73584%2F%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2584-%25d9%2588&linkname=%C2%A0%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%88%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C

[2] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73584%2F%25d9%2585%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25b3%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25da%25a9%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25b1%25d9%2584-%25d9%2588&linkname=%C2%A0%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%86%20%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84%20%D9%88%20%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%84%DA%AF%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1%20%DA%86%D8%B4%D9%85%DA%AF%DB%8C%D8%B1%20%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%86%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%20%D9%88%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%DB%8C