فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

فیلم تلاش نیروهای نگهداری موبایل مخابرات جهت جلوگیری از قطع ارتباط سایت چشمه‌لنگان با وجود مسدود بودن مسیر و بارش شدید برف

کدخبر: 73590
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ در ساعت ۰۲:۱۲

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری پونه زار [2]

[3] [4]

[1] http://pounezar.ir/uploads/2020/03/4_6035181477610653152.mp4: http://pounezar.ir/uploads/2020/03/4_6035181477610653152.mp4

[2] پونه زار: http://pounezar.ir/

[3] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73590%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b4-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2586%25da%25af%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25a8&linkname=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%81

[4] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73590%2F%25d9%2581%25db%258c%25d9%2584%25d9%2585-%25d8%25aa%25d9%2584%25d8%25a7%25d8%25b4-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1%25d9%2588%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2586%25da%25af%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25a8%25d8%25a7%25db%258c%25d9%2584-%25d9%2585%25d8%25ae%25d8%25a7%25d8%25a8&linkname=%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%20%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84%20%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%20%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF%20%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86%20%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1%20%D9%88%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D9%81