فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

معارفه فرمانده جدید ناحیه مقاومت بسیج فریدونشهر/ تصاویر

کدخبر: 73726
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ در ساعت ۱۰:۵۳

انتهای پیام/ پونه زار [11]

[12] [13]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6858.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6868.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6871.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6883.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6886.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6894.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6908.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6917.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6925.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/04/IMG_6926.jpg

[11] پونه زار: http://pounezar.ir/

[12] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73726%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac&linkname=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[13] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73726%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d9%2581%25d8%25b1%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25ad%25db%258c%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25aa-%25d8%25a8%25d8%25b3%25db%258c%25d8%25ac&linkname=%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1