فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

برگزاری مراسم شب قدر در مسجد جامع فریدونشهر/ تصاویر

کدخبر: 73782
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ در ساعت ۱۰:۰۶

انتهای پیام/ پونه زار [13]

[14] [15]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7324.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7330.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7338.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7344.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7346.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7357.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7359.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7362.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7367.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7368.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7373.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7375.jpg

[13] پونه زار: http://pounezar.ir/

[14] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73782%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d8%25b4%25d8%25a8-%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B4%D8%A8%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[15] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73782%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d8%25b4%25d8%25a8-%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25ac%25d8%25af-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b9-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B4%D8%A8%20%D9%82%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1