فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

چهره ضدصهیونیستی فریدونشهر در روز قدس/ تصاویر

کدخبر: 73815
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ در ساعت ۱۷:۱۵

انتهای پیام/ پونه زار [16]

[17] [18]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7507.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7510.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7516.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7520.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7522.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7523.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7539.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7541.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7547.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/IMG_7553.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/photo_۲۰۲۰-۰۵-۲۲_۱۲-۰۰-۰۱.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/photo_۲۰۲۰-۰۵-۲۲_۱۲-۱۲-۱۱.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/photo_۲۰۲۰-۰۵-۲۲_۱۲-۱۲-۱۳.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/photo_۲۰۲۰-۰۵-۲۲_۱۲-۱۲-۱۴.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/05/photo_۲۰۲۰-۰۵-۲۲_۱۲-۱۲-۱۵.jpg

[16] پونه زار: http://pounezar.ir/

[17] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73815%2F%25da%2586%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b6%25d8%25af%25d8%25b5%25d9%2587%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b3&linkname=%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%B6%D8%AF%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[18] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F73815%2F%25da%2586%25d9%2587%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b6%25d8%25af%25d8%25b5%25d9%2587%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b3%25d8%25aa%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d9%2582%25d8%25af%25d8%25b3&linkname=%DA%86%D9%87%D8%B1%D9%87%20%D8%B6%D8%AF%D8%B5%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%82%D8%AF%D8%B3%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1