فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

برگزاری یادواره شهدای شهرستان فریدونشهر/ گزارش تصویری

کدخبر: 74292
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ در ساعت ۰۷:۱۸

انتهای پیام/ پونه زار [36]

[37] [38]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8486.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8496.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8501.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8508.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8512.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8518.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8524.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8528.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8534.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8544.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8559.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8566.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8569.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8582.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8587.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8593.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8608.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8612-2.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8616-2.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8621-2.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8623-2.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8630-2.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8633-2.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8639-2.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8640-2.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8643-2.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8647-2.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8650-2.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8651-2.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8659-2.jpg

[31] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8660-2.jpg

[32] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8676-2.jpg

[33] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8694-2.jpg

[34] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8695-2.jpg

[35] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8703-2.jpg

[36] پونه زار: http://pounezar.ir/

[37] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74292%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C

[38] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74292%2F%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25db%258c%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2588%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2587-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586&linkname=%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%2F%20%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C