فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

گزارش تصویری| برگزاری صبحگاه مشترک نیروهای نظامی، انتظامی و اداری شهرستان فریدونشهر

کدخبر: 74386
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ در ساعت ۲۰:۴۰

انتهای پیام/ پونه زار [44]

[45] [46]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8710-1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8722-1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8726-4.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8728-4.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8730-4.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8732-3.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8738-1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8743-1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8749-3.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8756.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8757-2.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8759-2.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8760-2.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8762-2.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8764-2.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8768.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8771-2.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8772-2.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8783.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8787-1.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8794-1.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8799-2.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8800-2.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8803.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8804-2.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8805-2.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8810-2.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8815-2.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8818-2.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8821.jpg

[31] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8823-1.jpg

[32] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8827-2.jpg

[33] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8829-2.jpg

[34] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8833-2.jpg

[35] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8836-1.jpg

[36] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8839-1.jpg

[37] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8844-1.jpg

[38] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8853.jpg

[39] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8858-1.jpg

[40] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8864.jpg

[41] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8868-1.jpg

[42] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8873.jpg

[43] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/09/IMG_8879-1.jpg

[44] پونه زار: http://pounezar.ir/

[45] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74386%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25a8%25d8%25ad%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%25a9-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[46] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74386%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b5%25d8%25a8%25d8%25ad%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587-%25d9%2585%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25b1%25da%25a9-%25d9%2586%25db%258c%25d8%25b1&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B5%D8%A8%D8%AD%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9%20%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%8C%20%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1