فریدونشهر – پایگاه تحلیلی خبری پونه زار

تصاویر| کاروان خودرویی و موتوری روز اربعین در فریدونشهر

کدخبر: 74460
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ در ساعت ۰۹:۲۱

انتهای پیام/ پونه زار [29]

[30] [31]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_8980.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_8981.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_8986.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_8987.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_8994.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_8995.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9015.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9017.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9020.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9023.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9025.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9029.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9040.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9043.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9051.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9055.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9067.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9071.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9072.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/IMG_9078.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۸_۱۹-۱۳-۰۲.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۸_۱۹-۱۳-۲۲.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۸_۱۹-۱۴-۰۲.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۸_۱۹-۱۵-۵۴.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۸_۱۹-۱۷-۳۶.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۸_۱۹-۲۱-۰۹.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/photo_۲۰۲۰-۱۰-۰۸_۱۹-۲۲-۵۵.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2020/10/photo_2020-10-09_01-09-10.jpg

[29] پونه زار: http://pounezar.ir/

[30] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74460%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a8&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[31] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F74460%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25da%25a9%25d8%25a7%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b2-%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25a8&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1