فریدونشهر

تصاویر| حرکت خودجوش مردم فریدونشهر در گرامیداشت روز قدس

کدخبر: 75532
۱۴۰۰/۰۲/۱۷ در ساعت ۱۶:۴۷

انتهای پیام/ پونه زار [13]

[14] [15]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1214.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1215.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1216.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1217.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1221.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1222.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1223.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1224.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1225.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1226.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1228.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/05/IMG_1229.jpg

[13] پونه زار: http://pounezar.ir/

[14] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75532%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25af&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%82%D8%AF%D8%B3

[15] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75532%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25ad%25d8%25b1%25da%25a9%25d8%25aa-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25ac%25d9%2588%25d8%25b4-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25af%25d9%2585-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25af&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%AD%D8%B1%DA%A9%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%88%D8%B4%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%82%D8%AF%D8%B3