فریدونشهر

تصاویر| برگزاری جشن ملی در فریدونشهر به مناسبت حماسه ۲۸ خرداد و میلاد امام هشتم

کدخبر: 75782
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ در ساعت ۱۰:۱۳

انتهای پیام/ پونه زار [19]

[20] [21]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2272.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2279.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2282.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2286.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2288.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2289.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2290.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2298.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2301.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2302.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2308.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2311.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2319.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2320.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2322.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2323.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2333.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/06/IMG_2337.jpg

[19] پونه زار: http://pounezar.ir/

[20] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75782%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2587&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%DB%B2%DB%B8%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85

[21] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75782%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25ac%25d8%25b4%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2584%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d9%2587&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AC%D8%B4%D9%86%20%D9%85%D9%84%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%87%20%DB%B2%DB%B8%20%D8%AE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D9%87%D8%B4%D8%AA%D9%85