فریدونشهر

تصاویر| فعالیت‌های عمرانی شهرداری برف انبار در جهت توسعه این شهر

کدخبر: 75806
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ در ساعت ۰۷:۴۶

انتهای پیام/ پونه زار [31]

[32] [33]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-2.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-3.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-5.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-6.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-7.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-9.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-10.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-12.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-13.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-15.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-16.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-17.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-18.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-19.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-20.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-21.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-22.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-23.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-26.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-27.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-28.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-29.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-30.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-31.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-32.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-33.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-34.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-35.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-36.jpg

[31] پونه زار: http://pounezar.ir/

[32] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75806%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1

[33] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75806%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2584%25db%258c%25d8%25aa%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d9%2581&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%20%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AC%D9%87%D8%AA%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%B1