فریدونشهر

تصاویر| مراسم معنوی دعای عرفه در گلستان شهدای فریدونشهر

کدخبر: 75940
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ در ساعت ۲۳:۳۱

انتهای پیام/ پونه زار [24]

[25] [26]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2919.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2920.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2925.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2926.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2930.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2933.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2937.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2938.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2940.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2945.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2946.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2950.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2951.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2956.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2958.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2961.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2962.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2965.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2970.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2972.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2978.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2983.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/IMG_2984.jpg

[24] پونه زار: http://pounezar.ir/

[25] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75940%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b9%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25af%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[26] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75940%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d8%25b3%25d9%2585-%25d9%2585%25d8%25b9%25d9%2586%25d9%2588%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b9%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b9%25d8%25b1%25d9%2581%25d9%2587-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%25af%25d9%2584%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D8%B1%D9%81%D9%87%20%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1