فریدونشهر

تصاویر| پروژه‌های عمرانی در دست اجرای شهرداری برف‌انبار

کدخبر: 75970
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ در ساعت ۰۸:۴۷

از حال و روز شهرداری فریدونشهر هم اگر می‌پرسید باید بگوییم در این اوضاع بی‌برقی، تا توانسته بودجه خود که البته از جیب شهروندان تأمین شده است را صرف خرید لامپ‌ها و المان‌های روشنایی بدترکیبِ مانده روی دست فروشندگان کرده و از خیابان فرمانداری گرفته تا میدان‌ها را با آن تزئین کرده است.

انتهای پیام/ پونه زار [37]

[38] [39]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-1-1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-2-1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-3-1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-4.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-5-1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-6-1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-7-1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-8.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-9-1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-10-1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-11.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-12-1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-13-1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-14.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-15-1.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-16-1.jpg

[17] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-17-1.jpg

[18] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-18-1.jpg

[19] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-19-1.jpg

[20] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-20-1.jpg

[21] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-21-1.jpg

[22] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-22-1.jpg

[23] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-23-1.jpg

[24] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-24.jpg

[25] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-25.jpg

[26] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-26-1.jpg

[27] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-27-1.jpg

[28] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-28-1.jpg

[29] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-29-1.jpg

[30] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-30-1.jpg

[31] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-31-1.jpg

[32] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-32-1.jpg

[33] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-33-1.jpg

[34] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-34-1.jpg

[35] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-35-1.jpg

[36] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/07/barfanbar-36-1.jpg

[37] پونه زار: http://pounezar.ir/

[38] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75970%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1

[39] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F75970%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%25be%25d8%25b1%25d9%2588%25da%2598%25d9%2587%25e2%2580%258c%25d9%2587%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25b9%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b3%25d8%25aa-%25d8%25a7%25d8%25ac%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%BE%D8%B1%D9%88%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%A8%D8%B1%D9%81%E2%80%8C%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B1