فریدونشهر

تصاویر| واکسیناسیون عشایر شهرستان فریدونشهر با همکاری ناحیه مقاومت بسیج

کدخبر: 76093
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ در ساعت ۱۷:۵۱

انتهای پیام/ پونه زار [14]

[15] [16]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۰۰.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۰۲.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۰۳.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۰۴.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۰۵.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۰۶.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۰۷.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۰۹-2.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۰۹.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۱۰.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۱۱.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۱۲-2.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/photo_۲۰۲۱-۰۸-۱۵_۱۱-۳۳-۱۲.jpg

[14] پونه زار: http://pounezar.ir/

[15] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76093%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b9%25d8%25b4%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC

[16] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76093%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2588%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25b9%25d8%25b4%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25b1%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D9%86%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D9%87%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC