فریدونشهر

اقامه عزای اباعبدالله الحسین(ع) در فریدونشهر با رعایت موازین بهداشتی/ تصاویر

کدخبر: 76108
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ در ساعت ۱۰:۳۵

انتهای پیام/ پونه زار [17]

[18] [19]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3243.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3246.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3248.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3252.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3261.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3264.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3265.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3266.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3270.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_20210814_233437.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_20210815_030716.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_20210815_030756.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_20210815_030922.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_20210815_031012.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_20210815_031108.jpg

[16] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/WhatsApp-Image-2021-08-16-at-02.32.30.jpg

[17] پونه زار: http://pounezar.ir/

[18] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76108%2F%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2586%25d8%25b9-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af&linkname=%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%28%D8%B9%29%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1

[19] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76108%2F%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b9%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b9%25d8%25a8%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2584%25d9%2584%25d9%2587-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25ad%25d8%25b3%25db%258c%25d9%2586%25d8%25b9-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af&linkname=%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%B9%D8%B2%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%28%D8%B9%29%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C%2F%20%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1