فریدونشهر

تصاویر| عطرافشانی گلزار شهدای فریدونشهر به مناسبت هفته دولت

کدخبر: 76169
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ در ساعت ۱۶:۱۷

انتهای پیام/ پونه زار [16]

[17] [18]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3424_1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3427_1.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3429_1.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3431_1.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3435_1.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3437_1.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3442_1.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3444_1.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3446_1.jpg

[10] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3449_1.jpg

[11] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3454_1.jpg

[12] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3461_1.jpg

[13] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3463_1.jpg

[14] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3465_1.jpg

[15] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/08/IMG_3466_1.jpg

[16] پونه زار: http://pounezar.ir/

[17] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76169%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b9%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25da%25af%25d9%2584%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA

[18] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76169%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25b9%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25b4%25d8%25a7%25d9%2586%25db%258c-%25da%25af%25d9%2584%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25b4%25d9%2587%25d8%25af%25d8%25a7%25db%258c-%25d9%2581%25d8%25b1%25db%258c%25d8%25af%25d9%2588%25d9%2586%25d8%25b4&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%B9%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%DA%AF%D9%84%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA