فریدونشهر

تصاویر| بازدید مسئولان از وضعیت نگران کننده چشمه لنگان فریدونشهر

کدخبر: 76331
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ در ساعت ۲۰:۵۱

انتهای پیام/ پونه زار [9]

[10] [11]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/1.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/2.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/5.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/6.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/7.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/8.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/9.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/10.jpg

[9] پونه زار: http://pounezar.ir/

[10] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76331%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a6%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2588%25d8%25b6%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2586%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87%20%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[11] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76331%2F%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d8%25af%25db%258c%25d8%25af-%25d9%2585%25d8%25b3%25d8%25a6%25d9%2588%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d9%2588%25d8%25b6%25d8%25b9%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2586%25da%25af%25d8%25b1%25d8%25a7%25d9%2586-%25da%25a9&linkname=%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%88%DB%8C%D8%B1%7C%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%86%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA%20%D9%86%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86%20%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87%20%DA%86%D8%B4%D9%85%D9%87%20%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1