فریدونشهر

گزارش تصویری| برگزاری رژه خودرویی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در فریدونشهر

کدخبر: 76347
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در ساعت ۲۱:۵۸

انتهای پیام/ پونه زار [10]

[11] [12]

[1] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3655.jpg

[2] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3657.jpg

[3] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3658.jpg

[4] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3659.jpg

[5] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3665.jpg

[6] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3671.jpg

[7] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3679.jpg

[8] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3682.jpg

[9] تصویر: http://pounezar.ir/uploads/2021/09/IMG_3684.jpg

[10] پونه زار: http://pounezar.ir/

[11] : https://www.addtoany.com/add_to/facebook?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76347%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b1%25da%2598%25d9%2587-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2586&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1

[12] : https://www.addtoany.com/add_to/email?linkurl=http%3A%2F%2Fpounezar.ir%2F76347%2F%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25b4-%25d8%25aa%25d8%25b5%25d9%2588%25db%258c%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a8%25d8%25b1%25da%25af%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25b1%25da%2598%25d9%2587-%25d8%25ae%25d9%2588%25d8%25af%25d8%25b1%25d9%2588%25db%258c%25db%258c-%25d8%25a8%25d9%2587-%25d9%2585%25d9%2586&linkname=%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%DB%8C%7C%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%B1%DA%98%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D9%87%20%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%AA%20%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2%20%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D8%B1%DB%8C%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B4%D9%87%D8%B1